top of page

Säännöt ja Arvot jäsenille ja tutustuville tahoille

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mahdollistuu ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.
Yhdistys voi kuitenkin kokoontua ja toimia koko Suomessa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Mahdollistuu Ry:n tarkoituksena on:


● Yhdistys on perustettu tukemaan Jyväskylässä sijaitsevan yhteisöllisen toiminnan
keskuksen, Mahdollisuuksien Talon toimintaa sekä yhteisöllisyyttä laajemminkin
yhteiskunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on olla yleishyödyllinen yhdistys. 

● Tukea hyvinvointia ja terveyttä

● Mahdollistaa toimintaa, joka on aina syrjimätöntä ja päihteetöntä

● Mahdollistaa yhteyden kokemista eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville

● Mahdollistaa kiireettömiä kohtaamis- ja levähdyspaikkoja

● Vähentää yksinäisyyttä

● Tukea osallisuutta kutsumalla ihmisiä mukaan yhteisön ylläpitämiseen liittyviin tehtäviin

● Edistää leikkisyyttä ja luovuutta

● Kannustaa ja tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja jakamiseen

● Tukea ammatillisia haaveita ja edistää työhyvinvointia

● Tukea omien vahvuuksien tunnistamista

● Tukea vastuullista tapaa toimia hoitajana, ohjaajana tai opettajana

● Tukea luonnon monimuotoisuutta suojelevaa kulttuuria


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

● Vuokrata, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

● Vuokrata toimitiloja yrityksille, yksityishenkilöille sekä muille toimijoille, jotka hyväksyvät
yhdistyksen säännöt

● Tarjota tiloja edullisesti tai ilmaiseksi vertaistuki-, kansalais- ja muuhun yleishyödylliseen
toimintaan, joka on yhdistyksen sääntöjen mukaista

● Ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja järjestää varainkeruukampanjoita

● Hakea hankerahoitusta erilaisten projektien toteuttamiseksi

● Järjestää hyvinvointia tukevaa toimintaa


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat
jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus
voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai on muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai sen
ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksun suuruus 25€.


5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta
varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen jäsen tai muu hallituksen nimeämä henkilö, kukin yksin.

7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


10. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.


11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Copyright by Mahdollistuu Ry

bottom of page